За пълен достъп до регистрите моля създайте си потребител или влезте със съществуващ такъв.
 

Достъп до модул "Служби и регистри" получават само институциите, вписани в Регистър на учебните институции, извършващи обучение в УП на www.buct.org

Промени в обстоятелствата /използване на данни от миналата година/ през учебната 2023-2024 г. могат да правят само учебни предприятия, който са направили успешно вписване на обстоятелства (имат одобрени документи по заявления А4 и А5 ) и са получили БУКТСТАТ през учебната 2022-2023 година!

При възникнал проблем, когато регистрирате потребител в Секция Служби и регистри, препоръчваме попълването на регистрационния формуляр, което се извършва от ръководителя на УТФ, да става през профил - личен или на УТФ, който е различен от служебните акаунти (edu.mon.bg) или под Google домейн, които се използват в училищата.

Електронни адреси на службите на ЦУТФ 

Адвокатска кантора за тийнейджъри

(материалите са предоставени за ползване от  Фондация Институт за устойчиво развитие на правото, Проект No BG05SFOP001-2.025-0174 „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд)

 

Връзка с експертите на ЦУТФ:

Ирина Добриянова (Агенция по вписванията, НБКУ, Патентно ведомство) - 0877679174

Мая Цветанова (БУКТБАНК, КЗЛД, НАП, Служба Земеделие) - 0877679173

 

Списък на учебно-тренировъчните фирми, вписани в учебната Агенция по вписванията през 2022-2023 учебна година

 

Съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.(GDPR), в работните докумени, попълвани от обучаваните в учебно-тренировъчни фирми и техните учители/преподаватели, се изисква вместо реалното ЕГН/данни по лична карта да се изписва поредица от еднакви цифри (например 9999999999).

Повече информация относно ангажиментите на ЦУТФ в качеството му на Администратор на лични данни можете да намерите на интернет страницата на ЦУТФ в Раздел Нормативна уредба -  Политика за защита на личните данни.